خانه / شبکه

شبکه

امنیت شبکه وای‌ فای خود را بالا ببریم (قسمت دوم و آخر)

از آن‌جا که شبکه‌های بی سیم، در دنیای کنونی هرچه بیشتر در حال گسترش هستند، و با توجه به ماهیت این دسته از شبکه‌ها، مهم‌ترین نکته در راه استفاده از این فناوری، حفظ امنیت و حریم شخص کاربران افراد بر بستر آن است. منشأ ضعف امنیتی در شبکه های بیسیم …

ادامه نوشته »

امنیت شبکه وای‌ فای خود را بالا ببریم (قسمت اول)

اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه، ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در این بین، بسیاری از کاربران در منازل و کسب و کارهای کوچکی که از …

ادامه نوشته »

اشتراک گذاری پرینتر در ویندوز 7

اگر کامپیوتر شما عضوی از یک شبکه است که کامپیوترهای مختلف در این گروه می باشند می توانید پرینتر خود را با سایر اعضای گروه به اشتراک بگذارید ، اگر کامپیوتر شما به یک شبکه متصل است ، می توانید دسترسی به چاپگر محلی خود را برای کلیه کامپیوترهای شبکه …

ادامه نوشته »